Jdi na obsah Jdi na menu
 


Význam hry v živote dieťaťa

1. Hra:

-         hlavná aktivita detstva, deti nie je potrebné učiť ako sa majú hrať, ani ich k hre nútiť

-         je to spontánna, radostná, dobrovoľná činnosť dieťaťa

-         aktivizuje fyzickú, intelektuálnu a emocionálnu stránku osobnosti dieťaťa

-         obsahuje sociálnu interakciu

-         je to spôsob skúmania a orientovania sa v skutočnom svete priestoru, času, vecí, zvierat, štruktúr a ľudí

-         poskytuje deťom možnosť poznávať a získavať nové zručnosti, rozvíjať už nadobudnuté zručnosti v bezpečnom a podporujúcom prostredí

-         je prirodzené komunikačné médium dieťaťa , médium na vyjadrenie svojich pocitov, skúmanie vzťahov a realizáciu vlastného „ja“

-         pre dieťa je hra tým, čím je pre dospelých verbalizácia

Hra ako prostriedok komunikácie vychádza z poznania, že slová sú vytvorené zo symbolov a symboly sú abstrakcie. Detský svet je konkrétny a hra je konkrétnym vyjadrením dieťaťa a súčasne spôsobom vyrovnávania sa s jeho ponímaním sveta

-         nedostatok hrových aktivít môže viesť k sociálnej izolácií

 

2. Vývin hry:

V prípade, že uvažujeme o rozvíjaní hry, vždy si jasne uvedomujeme, že vývin od jednoduchého ku komplexnému je postupný, v predvídateľných krokoch. Theo Peeters uvádza prehľad štyroch hlavných stupňov vývinu hry:

§         Prvým stupňom v oblasti vývinu hry je jednoduchá manipulácia, kedy deti vo veku štyroch mesiacov skúmajú svoje okolie jednoduchou hrou "príčina-následok". Dieťa sa zaujíma o rôzne zmyslové podnety. Využíva všetky zmysly súčasne a to vnáša do jeho hry pestrosť.

Niektoré staršie deti s autizmom ustrnú na tomto vývinovom stupni. Ich hra je jednoduchá a obmedzená. Zvyčajne opakujú rovnaké hry, napríklad točia kolieskami v podobe repetitívnej, stereotypnej a jednoduchej manipulácie. V tejto súvislosti deti s autizmom dávajú prednosť bezprostrednému vnímaniu.

§         Okolo 8. mesiaca sa dieťa stáva detektívom a intenzívne pátra a experimentuje. Vidí a cíti, ako veci spolu súvisia. Spočiatku sú kombinácie náhodné, pričom kombinácia znamená chápať zmysluplné spojenie predmetov. V tomto období sa teda rozvíja kombinačná hra.

Deti s autizmom majú svoju vlastnú predstavu o poriadku a dávajú prednosť kombináciám, ktoré sú jednoznačné na prvý pohľad. Jeden tvar zapadá do druhého. Neskúmajú rôzne materiály rôznym spôsobom. Oveľa častejšie neustále opakujú rovnaké, na prvý pohľad "nezmyselné" kombinácie.

§         Okolo 2. roku zdravé dieťa dokazuje, že rozumie k akému účelu predmet slúži. Zoberie si lyžicu, alebo hrebeň a predstiera jedenie alebo česanie vlasov. Neskôr sa hrá na "domček" s miniatúrnymi hračkami. Nemusí verbálne komentovať svoje hrové konanie, ale jeho hra napovedá, že myslí a ide teda o funkčnú hru a jednoduché symbolické hrové epizódy.

Táto forma hry predpokladá, že dieťa dokáže napodobňovať, a to je pre dieťa s autizmom veľmi obťažné. Je potrebné použiť inú osobu ako svoj vzor, pochopiť, že je v mojom záujme ju napodobniť a že je to pre mňa zaujímavý model. Väčšina detí s autizmom nedosiahne takú úroveň napodobňovania, aby sa mohli hrať funkčne a následne symbolicky. U veľmi nadaných detí s autizmom sa niekedy zdá, že si dokážu do istej miery osvojiť uvedený typ hier, ale pri pozornejšom sledovaní zistíme, že hra napodobňuje každodenné činnosti "doslovne" a opakuje sa stále rovnakým spôsobom bez akýchkoľvek variant, alebo vlastnej expresie.

 

§         Funkčná hra môže plynule prerásť v hru symbolickú. Niečo, čo v skutočnosti neexistuje, je považované akoby existovalo, stáva sa symbolom niečoho iného. Intaktné deti nemajú problém s predstieranou symbolickou hrou.

Deti s autizmom však majú značné ťažkosti s realitou. V symbolickej hre prevládajú schopnosti ísť za vnímanie, za doslovnú realitu. Väčšine detí s autizmom spôsobuje nedostatok schopnosti ísť za realitu (v zmysle teórie hyperrealizmu) ťažkosti v celom procese imaginárnej, symbolickej hry (hra „akože“). Výhoda prvých troch stupňov je pre deti s autizmom v tom, že vidia výsledok hry. V prípade, že niečo kombinujeme, používame veci funkčne, obmieňame situáciu, vždy vidíme výsledok svojej činnosti. Predmety sú v hre tým, čím sú v skutočnosti. V symbolickej hre to tak nie je, musíme ísť za vnímanie.

 

3. Základné rozdelenie hry na tri skupiny:

  1. symbolická
  2. konštruktívna
  3. hra s pravidlami

 

a) Symbolická: (hra akože)

-         používa symboly, dieťa je schopné nahradiť nejaký predmet iným predmetom

-         vo veku 3 rokov by mala byť symbolická hra rozvinutá ( u autistov tento moment chýba)

-         v symbolickej hre dieťa používa symboly ako náznaky predmetov a slov

-         dieťaťu  pomáha vyjadriť to čo potrebuje

-         symbolická hra má význam aj v súvislosti s komunikáciou – slová sú abstrakty, abstraktné vyjadrenia, hra je konkrétna

-         vypovedanie, rozprávanie cez hračky je pre dieťa výstižnejší spôsob akým k nám rozpráva

-         nie je to vždy prejav reality

Súbežne s takouto hrou sa rozvíja sociodramatická hra ( rolová hra – napr. ja som doktor)

-         deti už predstierajú neexistujúci predmet ä tu mám nožničky a idem s nimi strihať)

-         dieťa použije dej namiesto prehrania

 

b) Konštruktívna hra:

-         jej význam narastá v období predškolského veku, predchádza jej manipulačná hra ( ťažký - ľahký, tvrdý - mäkký)

-         konštrukcia predstavuje vyššie štádium

-         spočiatku je konštrukcia veľmi jednoduchá ( dve kocky vedľa seba, jednotlivé diely na seba, následne stavia do výšky)

Rúcanie nie je vždy prejavom nevhodného správania – dôležité pre poznávanie hĺbky, výšky, šírky, dĺžky – význam neskôr v matematike a geometrii ( tento záujem sa už nemusí objaviť) Význam  konštruktívnej hry – zapojená jemná motorika, zmysel pre tvar, kompozíciu a štruktúru, koordinácia oko - ruka, hmatové rozlišovanie V porovnaní so symbolickou hrou si v konštrukčnej hre deti určia cieľ ( napr. cieľom je postaviť mesto). Deti s ADHD nevydržia pri konštruktívnej hre dlho – problém s dlhodobými cieľmi.

Aktivity v zmysle konštruktívnej hry:

-         štrukturované – dieťa stavia na určitú tému ( napríklad postaviť dom svojich snov)

-         neštrukturované – stavajte či chcete ( pozorujeme, či stavia každý sám, či spoločne, či si postavia cestu od domu – k domu .....)

 

 

c)Hry s pravidlami:

Sa objavujú u 5-6 ročných detí, prvý stupeň základnej školy

-         rozvíjame ňou motorickú koordináciu, vývin reči, sociálne zručnosti, budovanie konceptov spolupráce

-         pre deti s ADHD – súťažné hry vôbec nezaraďujeme

-         až keď dieťa pochopí zmysel výhry a prehry, začne byť preň tento typ hier zaujímaví, dieťa musí pochopiť nielen cieľ hry – vyhrať, ako aj nemennosť pravidiel ( s týmto majú deti s ADHD problém)

-         nehovoríme – toto nesmieš robiť, ale hovoríme – takéto sú pravidlá

-         v skupinovej hre sa rozvíja spolupráca, komunikácia ( deti s ADHD majú problém kooperovať v skupine, vzdať sa vlastných predstáv, postupov)

 

Možnosti hry:

-         hra ako moc rozhodovania

-         hra ako spôsob spoznávania sveta

-         hra ako možnosť sebapoznania

-         hra ako možnosť rozvoja komunikačných schopností

-         hra ako možnosť špeciálnej stimulácie

 

4.Hrový materiál:

Hračky musia byť vybrané, nie zozbierané. Hračky by mali byť naozajstné, reálne ( napr. tanier nie plastový ale keramický, len proporčne detský) – pestujeme vkus, realitu

Čo je hračka:

-         je realita v malom, rozvíja fantáziu

-         prostredníctvom manipulácie s hračkou s nami dieťa  komunikuje

-         3.-6. ročné dieťa nemá slová na pomenovanie emócií ( keď boxuje do hračky, znamená to, že je nahnevané )

-         manipuláciou s hrovým materiálom môže prehrávať, čo zažilo

-         je to objekt, prostredníctvom ktorého sa učí poznávať svet

-         môže byť modelom reality sveta (domček)

-         ňou sa prispôsobuje vonkajšej realite (dopravné značky a autíčko – dopravné predpisy, pravidlá ako také)

-         umožňuje prehrávať na nečisto určité situácie

-         hračka slúži ako komunikačný a expresívny prostriedok: môže vyjadriť svoje myšlienky, nadväzovať vzťahy, môže si uvedomiť situácie ( týrané deti – časté umývanie rúk...)

-         médium stimulácie a aktivácie

 

1. hračky zo skutočného života

2. hračky na vyhratie a uvoľnenie emócií

3. hračky na kreatívne vyjadrenie

 

a) Priestor na hru, hračky:

-         otvorené police – aby aj na najvyššiu poličku dieťa dočiahlo (pri autistoch nie – umiestniť hračky tak aby si muselo pýtať)

-         koberec – 100% čistý, žiadna obutá noha tam nesmie vstúpiť

-         vankúš, deka

-         priestor, kde budeme pracovať s vodou a pieskom ( linoleum)

-         detský stolík, stoličky

-         domček + nábytok, všetko  primeranej veľkosti

-         bábiky – zodpovedajúce veľkosti domčeka

-         ryžové bábiky, rodinné bábiky (otec, mama, starí rodičia, ....)

-         tabuľa na písanie ( krieda, fixka)

-         stavebnica, ktorá má všetky diely rovnaké ( drevené, nalakované, jednofarebné) – veľa ( keď sú rovnaké, dieťa musí byť tvorivé, nepredurčujeme mu, čo má robiť)

-         stavebnice rôzneho charakteru konštrukcie: ľahko spájateľné, zamerané na šróbovanie protipohyb P a Ľ ruky), vykladacie stavebnice, stavebnice rôznej náročnosti ( napr. lego...)

-         zvieratká – plastové, aby mohli do pieskoviska, vody, rodinné ( napr. veľká a malá zebra), domáce zvieratká (veľkosťou k domčeku), dinosaury, exotické zvieratá, žralok, had s otvorenou papuľou, hmyz

-         hračky, ktoré deti používajú na rodinné rituály ( poháre, taniere, príbor...)

-         zásterka, obrúsok, chňapka ( dobre, aby to bolo rovnakej farby, aby dieťa chápalo kontext)

-         zbrane ( kyjak, guľomet..) – aby sme vytvorili priestor pre vyjadrenie problémového správanie,  zbrane sú u niektorých problémov dôležité ( ADHD, agresivita..)

-         autíčka – dve, jedno pracovné (žeriav, báger), jedno nákladné – aby mohli spolu kooperovať

-         dopravné značky  - na pravidlá

-         niečo, do čoho môžeme vložiť aj najväčšie zviera z poličky

-         masky  – jedna, ktorá nevyjadruje žiadnu emóciu ( biela...), nikto, druhá hrôzostrašná, zlá postava, ďalšie emócie ( strach, smútok, hnev .....)

-         helma ( niekto, kto niečo riadi, organizuje)

-         náramok, náušnice, klipsne

-         bábätko – bábika, ktorá má mäkké telo, vyzerá ako bábätko, jednoduché, v prenosnej taške, jedno oblečenie na prezlečenie

-         telefóny dva ( mobilné, klasické) – vhodné na komunikáciu, aj keď dieťa nechce rozprávať

-         lekárnička – súvisí so starostlivosťou

-         vankúše – „hniezdo vankúšov“, jednofarebné, ale rôzne farby, teplé farby, jeden červený ( ADHD)

-         boxovací panák ( boaboa panák) – aby dieťa malo možnosť pocítiť, že to čo robí, ubližuje, uvoľnenie emócií

-         1-2 lopty skákacie s ušami

-         loptičky rôzne veľkosti

-         lano, švihadlo

-         maňušky rôznych postáv (mali by to byť identifikovateľné postavy – zvieracie, ľudské, rozprávkové, ale aj postava „nikto“ – dieťa si ju pomenúva ako chce)

-         demonštračný koberec – ohraničený priestor ( 120x80), jednofarebný, dieťa ho samé rozloží, zloží, má miesto, kde je uložený ( hlavne s deťmi ADHD)

-         keď neurčíme dieťaťu miesto, bude sa ťažko sústrediť

 

Menej hračiek, z každého druhu 1-3. Dieťa sa musí naučiť počkať, podeliť, spolupracovať.

 

b) Pomôcky na stimuláciu  zmyslov:

-         sluchové pexeso

-         hmatové pexeso

-         predmety na koordináciu oko-ruka

-         predmety na rannú stimuláciu

-         teplotové pexeso ( kovová, drevená, látková ...– dieťa páruje podľa teploty)

-         čuchové pexeso

-         chuťové pexeso

 

 

c) Hračky podľa veku:

0-1  rok:

-         sú vhodné hračky jasných pastelových farieb – hlavne červená, guľovitého tvaru ( látková guľa naplnená bylinkami, korálkami, kinder obal)

-         hračky, ktoré vydávajú zvuky ( 2 kocky látkové – jedna mäkká, jedna tvrdá, na poznávanie kvality – tvrdý, mäkký, studený, teplý, mokrý, suchý, jedna kocka vydáva zvuk, druhá prázdna...)

-         vhodné hračky, ktoré sa pohybujú – niečo čo môže tlačiť a ťahať

-         hračky, ktoré možno stláčať – mäkké

-         hračky, ktoré možno uchopiť rôznym spôsobom (lopty rôznej veľkosti a tvrdosti, vhodné ak sú rovnakej veľkosti – látkové, drevené, malá, veľká, stredná lopta)

-         hračky, ktoré možno dávať do úst – látkové alebo umývateľné

-         vhodné hračky mäkké = zvieratká z umývateľného plyšu, nie plastové, tie sú tvrdé, nepríjemné

-         vhodné sú látkové knihy

-         hračky plávajúce a neplávajúce: misu na vodu – pol guličiek spadne dolu, pol pláva a sitkom ich môže dieťa loviť, sú rovnako veľké aj farebné, treba dať dieťaťu možnosť pracovať s materiálom

2-3 roky:

-         nastupujú intelektuálne hračky = skladačky

-         v 1. fáze diely, ktoré nemusia do seba zapadať

-         v 2. fáze diely, ktoré do seba zapadajú, najprv jednoduchšie : lego s magnetkami, potom zložitejšie

-         veľa hračiek tlačiacich a ťahacích

3 roky:

-         veľké bábiky s mäkkým telom

-         veľké bábiky, ktoré možno umývať

-         dieťa s postihnutím

-         hračky, ktoré môže zatĺkať – drevená doska

-         modelovacie hmoty: 1. cesto, 2. piesok v herni , 3. múka, kokos, cukor, 4. hlina

3-6 rokov:

-         plyšové zvieratká menia na plastové = vlastnosti zvierat (mäsožravé, agresívne..)

-         materiál na sebaobsluhu

-         vyvíja sa zmysel pre poriadok, preto je dôležité, aby hračky mali svoje stabilné miesto. (vonkajší poriadok je potrebný pre vnútorný poriadok)

-         materiál  na sebaobsluhu: zmetáčiky, metličky, vedierka

-         trojkolka, alebo inak pohybujúce sa hračky

-         valce a ihlany

-         kriedy, voskovky

-         didaktický materiál – pexesá, dominá, pamäťové hry, sluchové pexeso

4,5 a viac:

- miniatúrne hračky: domček bábiky ( ryžové), zvieratká

- maňušky: agresívne, mierumilovné, zvieratká, dobré, zlé postavy, neidentifikovateľná

- masky, prevleky: plášť, okuliare, korálky

6 – 9 rokov:

- podporujú skupinovú hru a pohyb: švihadlá, šarkany

- knihy, encyklopédie

- ďalekohľady a mikroskopy

- skladačky, merkur, lego....

- stolové spoločenské hry