Jdi na obsah Jdi na menu
 


Všeobecné zásady práce so žiakmi s vývinovými poruchami

Všeobecné zásady práce s deťmi so ŠPU

na 1. a 2. stupni ZŠ

 

 • Pri práci so žiakom so ŠPU vychádzame:

            - zo psychologickej a špeciálno-pedagogickej diagnostiky dieťaťa, ktorá je zaznamenaná v správe z vyšetrenia žiaka

- z údajov získaných od rodičov

- z poznatkov získaných pozorovaním žiaka, jeho práce a výsledkov na vyučovaní  i mimo neho

-  z poznatkov získaných od školského špeciálneho pedagóga

            Tomuto potom prispôsobíme vhodný výber metód práce, hodnotenia a klasifikácie.

 • Nevystavujeme žiaka činnostiam, pri ktorých (kvôli svojej poruche) nemôže podávať optimálny výkon (napr. dlhé diktáty, dlhé čítanie textov, hlasité čítanie pred celou triedou, samostatná práca v náukových predmetoch a pri slovných úlohách v matematike bez pomoci a priebežnej kontroly, prepisovanie textov, časovo limitované úlohy a pod.).
 • Preferujeme ústnu formu overovania znalostí žiaka.
 • Pri overovaní vedomostí využívame doplňovacie cvičenia alebo formy testu s krátkym doplnením odpovedí alebo testy s voľbou správneho variantu odpovede.
 • Volíme pracovné listy s menším počtom úloh a menším množstvom textu a s veľkosťou písma, ktoré zodpovedá čitateľským schopnostiam žiaka.
 • Používame pracovné listy, v ktorých nedochádza k častému striedaniu algoritmov riešenia úloh, čo robí týmto žiakom značné problémy (napr. striedanie odčítania a sčítania s násobením a delením alebo použitie viacerých typov zdôvodňovania gramatických pravidiel a pod.).
 • Snažíme sa rozpoznať skutočné vedomosti, znalosti a schopnosti žiaka neskreslených poruchou. Žiak by mal mať možnosť podať taký výkon, ktorý zodpovedá jeho skutočným schopnostiam. Preto je dôležité poznať základy poruchy a odlíšiť špecifické chyby plynúce z poruchy od nešpecifických (napr. odlíšiť špecifické chyby u dysortografikov a tie potom nezahrňovať do hodnotenia a klasifikácie).
 • Dôležité je poznať prejavy poruchy a ich dopad na výkon žiaka a podľa toho individualizovať metódy práce, ktoré použijeme.
 • Vychádzame z toho, v čom je žiak úspešný. Dáme mu možnosť prežiť pocit úspechu, oceníme aj prejavenú snahu. Pochvala sa zo začiatku nemusí týkať školského výkonu, ale aj inej oblasti, v ktorej je žiak úspešný. 
 • Hodnotíme len to, čo žiak stačil vypracovať. Vyhneme sa porovnávaniu s ostatnými.
 • Využívame kompenzačné pomôcky (napr. čítacie okienko, dyslektickú tabuľku, kalkulačku a pod. ).
 • Pri konkrétnej práci, hodnotení a klasifikácii využívame platné zákony, vyhlášky, smernice a metodické pokyny.

     (zdroj: H.Žáčková, D. Jucovičová: Metody hodnocení a tolerance detí s SPU)