Jdi na obsah Jdi na menu
 


Z našej činnosti

9. 7. 2013

 KZŠ s MŠ A. Bernoláka ponúka a poskytuje SLUŽBY

deťom, rodičom a učiteľom našej školy v rámci Školského strediska poradenských služieb.

 

Na našej škole má už niekoľko rokov svoje miesto aj VZDELÁVANIE žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

Medzi žiakov so ŠVVP patria žiaci so zdravotným znevýhodnením, žiaci so sociálnym znevýhodnením a  žiaci s nadaním.

Žiakom so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami počnúc materskou školou až po 9. ročník  ZŠ sa venujeme už od roku 2006/2007. Zmena školskej legislatívy v roku 2009 umožnila postupné začleňovanie (integráciu) týchto žiakov v základnej prípadne materskej škole.

Na škole sme postupne  zriadili Školské stredisko poradenských služieb. Stredisko v súčasnosti zastrešuje okrem špeciálnych pedagógov, externej psychologičky, školského logopéda aj asistentov učiteľa

K dispozícii máme niekoľko miestnosti pre špeciálno-pedagogickú resp. asistentskú prácu:

1. miestnosť/ herňa pre 1. stupeň a MŠ

2. miestnosť/herňa pre 2. stupeň

samostatnú miestnosť  pre asistentov

V súčasnosti  evidujeme na škole cca 52 žiakov s rozličnými špeciálno- vzdelávacími potrebami, z toho 38 žiakov je individuálne začlenených = INTEGROVANÝCH. Títo žiaci postupujú podľa Individuálneho výchovno- vzdelávacieho plánu (ivvp). Zvyšných  štrnásť žiakov evidujeme ako " rizikových". Ide o žiakov, u ktorých na základe pedagogického pozorovania učiteľa prípadne depistáže (orientačnej diagnostiky) predpokladáme rozvinutie porúch v budúcnosti. Patria sem najmä

a) žiaci predškolského veku, u ktorých pozorujeme oneskorenie oproti vrstovníkom v oblasti motoriky, reči, pozornosti, sebaobsluhy prípadne iných zručností

b) predškoláci s odloženou povinnou školskou dochádzkou

c) žiaci prvých a druhých ročníkov, ktorí absolvovali v minulosti depistáž a boli vyhodnotené ako "rizikové" na vznik vývinových porúch

Vhodnými preventívnymi opatreniami  a zásahmi (reedukačnými cvičeniami) možno vzniku porúch včas predchádzať, zmierniť ich, resp. úplne odstrániť. S  " rizikovým" žiakmi pracuje  v skupinách špeciálny pedagóg. V prípade, že problémy žiaka pretrvávajú, resp. sa prehlbujú, žiak je odoslaný na komplexné vyšetrenie do niektorého z poradenských zariadení.