Jdi na obsah Jdi na menu
 


Rady rodičom ako rozvíjať zručnosti potrebné pre školu

 

Ako rozvíjať zručnosti potrebné pre školu
 
autorka textu: Mgr. Barbora Švecová a Mgr. Viera Krištofíková
 
Milí rodičia,
 
     na nasledujúcich stránkach nájdete námety, pomocou ktorých môžete hravým spôsobom rozvíjať u svojho dieťaťa zručnosti, ktoré sú predpokladom pre úspešný štart v škole. Cvičenia môžu byť pre vás ukazovateľom, v ktorej oblasti je potrebné vaše dieťa viac stimulovať . Uvedené cvičenia nemajú byť v nijakom prípade drilom. Majú sa uskutočňovať v pokojnej atmosfére, dieťa sa má na úlohy tešiť. Na jedno cvičenie je dobré vymedziť si každý deň 10-15 minút (pri náročnejších stačí 7-10 minút). To je doba, ktorú by sa predškolák už mal vedieť sústrediť. Verím, že spolu s dieťatkom zažijete veľa príjemných chvíľ a zároveň mu tak hravým spôsobom uľahčíte vstup do školy. Cvičenia sú vhodné i pre deti školského veku, ktorým deficity v jednotlivých oblastiach spôsobujú ťažkosti pri osvojovaní čítania, písania, matematiky.
 
ZRAKOVÉ VNÍMANIE
 
Rozvíjanie zrakového vnímania je súčasťou prípravy na nácvik čítania. Zapájame čo najviac zmyslov a funkcií, ktoré podporujú zrakové vnímanie – reč, motoriku, pamäť, myslenie. Cieľom cvičení je stimulovať postreh, pozornosť, predstavivosť, pamäť,...
 
1.      Rozlišovanie farieb –  cieľom je poznať farby, spájať zrakový vnem s pomenovaním:
 • Dieťa má priradiť farbu k predmetu (zelená ako tráva, modrá ako nebo,...)
 • rozlišuje dve farby, postupne pridávame viac. Začíname základnými farbami, postupne pridávame odtiene
 •  triedi jednotlivé časti stavebnice podľa farby, z nich môže následne postaviť veže
 • Deliť veci, ktoré bežne používame podľa farieb (zelenina, ktorá je zelená, červená, žltá a pod.)
 • Vymenovať predmety okolo seba podľa farieb
 • Zobrať, ukázať pastelku konkrétnej farby
 
2.      Rozlišovanie tvarov:
 •  Triediť geometrické tvary podľa inštrukcií na štvorce, trojuholníky, obdĺžniky, kruhy
 • Na papier nakreslíme geometrické tvary – dieťa po nich prechádza prstom, obťahuje ich a pomenúva
 • Vymenovať predmety v miestnosti (ktoré majú tvar ako štvorec, kruh, atď.)
 
3.      Zraková diferenciácia (rozlišovanie):
 • Dieťa rozlišuje detaily (alebo rozdiely) v dvoch obrázkoch – hľadanie rozdielov (námety v rôznych detských časopisoch)
 • v rade nakreslených obrázkov hľadá dva rovnaké.
 
4.      Zraková analýza a syntéza (rozklad a skladanie):
 • skladať rozstrihané obrázky (pohľadnice a pod.)
 • skladať detské kocky s obrázkami
 • skladať puzzle
 • dokresľovať obrázky alebo písmená
 
5.      Zraková pamäť:
 •     „Kimove hry“ - dieťa si má zapamätať niekoľko predmetov, ktoré potom zakryjeme a ono ich vymenuje. Pri vymenovaní sa môžeme pýtať na poradie, v akom boli umiestnené, čo bolo vpredu, vzadu.
 • Na stôl položíme niekoľko predmetov (6-8),potom jeden schováme a dieťa má zistiť, čo zmizlo. Obdoba – čo sa zmenilo v miestnosti, na nejakej osobe?
 •  Do hornej časti výkresu nakreslíme jednoduché predmety, papier preložíme a dieťa ich nakreslí do spodnej časti.
 • Dieťaťu ukážeme obrázok s viacerými predmetmi, prezerá si ho (pol minúty), potom ho zakryjeme. Úlohou je vymenovať čo najviac predmetov.
 • Vezmeme niekoľko dvojíc obrázkov z pexesa, do radu uložíme 4 – 8 kartičiek s obrázkom. Dieťa si ich prezrie a zapamätá. Potom kartičky obrátime a dieťa ukladá pod ne správnu dvojicu. Otočíme a skontrolujeme.
 • Hra s pexesom.
 
6.      Rozlišovanie figúry a pozadia (umožňuje napr. vyhľadať slovo v texte, bez toho, aby sme ho celý čítali):
 • Dieťaťu predložíme 2-3tvary, jednoduché kresby nakreslené cez seba. Dieťa ich má pomenovať, obtiahnuť prstom, príp. prekresliť cez priesvitný papier.
 • Dieťa vyhľadáva predmet na pozadí.
 
7.      Zrakové rozlišovanie inverzných tvarov (sú to totožné tvary, ktoré sa líšia iba polohou v priestore):
 • Dieťaťu predložíme nakreslené rôzne tvary v riadku. Dieťa má vyhľadať rovnaký tvar ako je na začiatku riadky. Dieťa má nájsť tvar, ktorý je otočený tak ako tvar na začiatku riadku. b b b d d b d b d b d
8.      Cvičenie očných pohybov (Ide o nácvik správneho pohybu očí po riadku):
 • Dieťaťu predložíme pás papiera, na ktorom budú nakreslené farebné kruhy. Dieťa vymenuje farebné kruhy zľava doprava. Obmenou môže byť vymenovanie nakreslených predmetov alebo predmetov umiestnených na poličke zľava doprava.
 • Bludisko – dieťa hľadá cestu v bludisku, cesta musí viesť zľava doprava
 
 
SLUCHOVÉ VNÍMANIE
 
Cieľom cvičení je naučiť dieťa poznať rytmus slov, členiť slová na slabiky, počuť jednotlivé hlásky v jednoduchých slovách. U detí s poruchami reči môžu nastať výraznejšie ťažkosti a je nutné venovať pozornosť logopedickej náprave. Vhodnými činnosťami sú počúvanie hudby, rozprávok, rozprávanie o počutých rozprávkach, opakovanie rytmov, hry so slovami. Pri rozvoji sluchového vnímania sa zameriame na: nácvik načúvania, cvičenie sluchovej pamäti, cvičenie sluchovej diferenciácie, cvičenie sluchovej analýzy a syntézy.
 

1. Nácvik načúvania:

 • Poznávanie predmetov podľa zvuku, dieťa má so zavretými očami identifikovať nehudobné zvuky (štrnganie kľúčov, krčenie papiera, púšťanie vody
 • Dospelý ponúkne dieťaťu dva zvuky, dieťa rozoznáva, či sú rovnaké alebo nie
 • Do uzatváracích fľaštičiek (napr. obalov z kindervajíčok, z filmov) vložíme mak, fazuľu, klince, gombíky, kamienky a úlohou dieťaťa je určiť o aký zvuk ide, čo ho vyvoláva, správne priradiť zvuk k predmetu. Takýmto spôsobom môžeme zhotoviť zvukové pexeso – dieťa hľadá dva zhodné zvuky
 • Hádankové hry na zistenie zdroja a smeru zvuku – uhádni odkiaľ ide hlas, zvuk zvončeka a pod. (dieťa je otočené chrbtom alebo má zaviazané oči), nájdi ukrytý budík podľa tikania...,hra na slepú babu, hra Pepíku pípni (dieťa chytá so zažmúrenými očami deti, ktoré sa ozývajú len slabikou píp)...
 • Oboznámenie dieťaťa s hudobnými nástrojmi (aj v skladbách), dieťa priraďuje zvuk k nástroju, má  pomenovať známu pieseň, ktorú zahráme na nástroji
 •  Prerozprávať príbeh počutý z nahrávky
 • Vytlieskať jednoduchú riekanku, pesničku, vytlieskať jednoduché slová (mama, dedo, žaba, voda, ...). Začíname spolu, ak to dieťa zvládne vytlieskava samé a slovo vyslovuje podľa rytmu. Náročnosť zvyšujeme počtom slabík.
 • Počet zvukov: koľkokrát písknem, ťuknem....a pod., toľkokrát tleskneš, poskočíš...Obmena: dieťa zoradí do riadku toľko kamienkov, fazuliek a pod., koľkokrát sme vydali nejaký zvuk.
 

2.  Cvičenia sluchovej pamäti a pozornosti:

 • Nácvik riekaniek, básničiek
 • Dieťa opakuje po rodičovi vety (najviac 5 slovné) alebo izolované slová, ktoré spolu nesúvisia.
 • Vyberte si krátky príbeh, v ktorom vyberiete slovo, ktoré si má dieťa zapamätať. Začnite čítať, dieťa načúva a pri dohodnutom slove dieťa klepne ceruzkou o stôl alebo dá čiarku a pod. Neskôr zvýšte počet slov na dve, tri.
 • Vyberte tri rôzne slová , ktoré si má dieťa zapamätať. Začnite rozprávať prúd slov (10), v ktorom budú aj dohodnuté slová. Dieťa ich má postrehnúť a povedať hneď ako ich počuje. Náročnosť môžete zvýšiť počtom slov na zapamätanie.
 • Hra „idem nakupovať“, „čo si zoberiem na výlet“, „bol som v zoo a videl som tam“ ....Na začiatku poviem „idem nakupovať mlieko“. Dieťa vetu zopakuje a pridá jedno slovo. Hru začíname s 5 predmetmi, postupne zvyšujeme počet.
 

3. Cvičenia sluchovej diferenciácie (sluchového rozlišovania):

 • Započúvať sa do zvukov, ktoré nás obklopujú – v prírode, na ulici, doma, zvuky zvierat, pracovných nástrojov (aj z nahrávky) a priradiť ich (zvuk motora k autu, zurčanie k potôčiku...)
 • Hry so slovami: vymysli slovo, ktoré sa začína na slabiku „ma“ (mama, malá, mamut)
 • Poviem za sebou niekoľko slov, z ktorých dve sa budú opakovať, dieťa má identifikovať opakujúce sa slová
 • Dieťaťu hovoríme dvojice slov, ktoré sú rovnaké alebo sa líšia v jednej hláske, dieťa určuje, či sa slová líšia alebo sú rovnaké: koza – kosa, pes – les, ulica – udica, lúka – fúka...(potom pracujeme so slovami, ktoré nemajú zmysel: klif – klaf, pork – pork...)
 

4. Cvičenia sluchovej analýzy (rozklad) a syntézy (skladanie):

 • Na stôl položíme niekoľko predmetov, prípadne obrázkov a vyslovíme prvú slabiku niektorého z nich. Úlohou dieťaťa je slovo správne doplniť a ukázať na predmet. Napr. „pe“ a dieťa vysloví „pero“ a ukáže naň.
 • Rozklad slov na slabiky. Dieťa tlesknutím rozdeľuje slová na slabiky: ma-ma, vo-da, ru-ža,... A naopak – dieťaťu povieme slabiky a ono spojí slabiky do slova: ma-ma spojí do slova mama. Určenie prvej a poslednej slabiky v slove. Vymýšľanie slov začínajúcich na nejakú slabiku (napr. ba – banán, balík
 • Poznávanie prvej hlásky v slove: dieťa dopĺňa k prvej hláske celé slovo, napr. Na chodníku vidím m....(mačku). „Ktoré slovo si myslím?“, „Na čo sa pozerám?“ – využívame predmety, ktoré dieťa vidí (AAA....auto, autobus)
 •  Vymenuj predmety na obrázku, spoj tie, ktoré začínajú rovnakou hláskou. Vymenuj predmety v riadku, počúvaj, aby si uvedomil akou hláskou začínajú. Škrtni predmet, ktorého názov začína na inú hlásku ako ostatné v rade
 • Podobne poznávame hlásku na konci slova. Ak to dieťa zvládne môžeme sa zahrať hru - slovný futbal – vymýšľame slová, ktoré začínajú na poslednú hlásku v slove: oko, opica, auto,...)
 • Ak je dieťa úspešné v predchádzajúcich cvičeniach, môžeme pokračovať s identifikáciou hlások v slovách v nasledujúcej postupnosti: trojpísmenkové slová typu -pes, dom, mak-, slová typu- mama, voda, žaba-, slová typu – slon, vlak-, slová typu –bubon, pilot, slová typu – palica, jahoda, pre staršie deti použijeme i viacslabičné slová a ťažšie slová so zhlukom spoluhlások – mlčať, strach, čerstvý, ai.
 • Hra s hláskami v slovách (po zvládnutí predchádzajúcich cvičení): pr. vynechaním N v slove okno vznikne oko, zamenením písmena O za Y v slove dom vznikne dym
 
PRIESTOROVÁ ORIENTÁCIA
 
A. Orientácia v priestore:
 
1. Rozlišovanie pojmov hore – dolu, nad – pod, vrchný – spodný
Dieťaťu najskôr názorne vysvetlíme pojmy, ktoré budeme rozvíjať, využívame manipuláciu s predmetmi a súčasne rozvíjame slovnú zásobu
 • Cvičenia: položiť hračku hore na stôl, dolu na koberec
 • Vnímať umiestnenie predmetov v priestore, dieťa odpovedá na otázky: „Čo sa nachádza hore, dolu, pod stolom, nad stolom,...?“
 • Pri prechádzke sa môžeme pýtať „kde sa nachádza slnko, oblaky a kde tráva, kvety“. Obmenou je vymenovanie predmetov ktoré sú dole a ktoré hore.
 • Pomocou obrázka (knihy, časopisy, vymaľovanky) kladieme otázky.
 
 1. Rozlišovanie pojmov vpredu – vzadu, prvý – posledný, hneď pred – hneď za
 • Dieťa si poukladá hračky a určuje, ktoré zvieratko (auto, bábika) je vpredu – vzadu, prvé – posledné, hneď pred modrým autom - hneď za modrým autom
 • Dieťa určuje poradie vagónov.
 
 1. Rozlišovanie pojmov dnu, von, medzi, vedľa
 • Dieťa si ukladá hračky dnu/von zo škatule.
 • Čo sa nachádza medzi stolom a skriňou, čo je vedľa stola.
 • Inšpirujeme sa detskými knihami a časopismi, v prírode môžeme vykonávať rôzne športové činnosti.
 
B. Pravo –ľavá orientácia
 
Najskôr názorne vysvetlíme pojmy, pri hrách využívame manipuláciu s predmetmi a rozvíjame slovnú zásobu.
 
 1. Rozlišovanie pojmov vpravo – vľavo (toto rozlišovanie dieťa zvláda v 7. roku životu, niektorí autori uvádzajú vek 6 až 9 rokov):
 • Dieťa má na sebe ukázať pravú ruku (oko, ucho, nohu). Pre ľahšie zapamätanie môžeme dieťaťu uviazať na pravú ruku šatku.
 • Dieťa má na sebe ukázať ľavú ruku (oko, ucho, nohu)
 • Detskú izbu rozdelíme na P a Ľ stranu. Dieťa vymenuje predmety, ktoré sa nachádzajú na P a potom na Ľ strane
 • Plochu stola rozdelíme na P a Ľ stranu. Dieťa dostáva inštrukcie: „ zober autíčko a ulož ho na P stranu, zober kocku a polož ju na Ľ stranu. Dieťa vymenuje, čo sa nachádza na P a čo na Ľ strane
 • Kresliaci diktát. Dieťa kreslí na papier, ktorí uložíme po šírke. Dieťa kreslí podľa inštrukcií: nakresli na Ľ stranu dom, na P stranu slnko,
 • Rozprávanie podľa obrázka, ktorý je rozdelený na P a Ľ stranu.
 • Ak dieťa zvládlo rozlišovanie P a Ľ strany, pridáme rozlišovanie rohov: pravý horný roh, ľavý horný roh, pravý dolný roh, ľavý dolný roh. Pripravíme si papier, každý roh papiera zafarbíme inou farbou a kladieme otázky: Akú farbu má ľavý dolný roh? V ktorom rohu je umiestnená žltá farba?
 • Na stole ukladáme hračky podľa inštrukcií do rohov a kladieme otázky. Kde sa nachádza lietadlo?
 • Na papier nakreslíme predmety napr. dom, jablko. Obrázky čiarou rozdelíme na dve časti. Dieťa má podľa pokynov vyfarbiť P alebo Ľ stranu obrázka.
 
 1. Rozlišovanie P a Ľ strany na druhej osobe (toto rozlišovanie dieťa zvláda v 10. roku života)
 • Posadíme dieťa oproti sebe, ukazovákom sa dotýkame miest v oblasti tváre (oko, ucho, nos, ...). Dieťa zrkadlovo napodobňuje pohyby
 • Dieťa sedí oproti a jeho úlohou je na základe inštrukcií ukázať na druhej osobe napr. P oko, Ľ ucho
 • Dieťa komentuje činnosti pri obliekaní: oblečiem si tričko - najskôr P rukáv potom Ľ rukáv, obujem si topánky – najskôr P a potom Ľ.
 • Na obrázku postavy dieťa ukazuje P ruku, Ľ nohu apod.
 
 1. Rozlišovanie P a Ľ strany v pohybe, priestore:
 • Hra na hľadanie pokladu – doma, v prírode. Dieťa si precvičuje orientáciu a zároveň     prekonáva rôzne úlohy.
 • Skryjeme predmet a dieťa ho podľa inštrukcií musí nájsť.
 
 
SERIALITA A INTERMODALITA
 1. Serialita
Serialita je schopnosť vnímať a chápať následnosť vecí , poradie , v akom prebiehajú. Je predpokladom pre to ,že si vieme zorganizovať svoju prácu, uvedomujeme si postup činností. Veľa detí má práve s tým problémy -  správne a rýchlo si pripraviť veci na vyučovanie, udržať si poriadok na lavici, v taške, v detskej izbe, často nedokončia svoju prácu. Všetko, čo sa odohráva okolo nás, má svoju časovú postupnosť, striedanie dňa a noci, dní v týždni, ročných období. Deti s deficitom v tejto funkcii sa s námahou učia poradie informácií – dni v týždni, mesiace v roku, abecedu, násobilku. Zamieňajú poradie písmen pri čítaní, pri písaní vkladajú , vynechávajú alebo prehadzujú písmená. Pri rozvoji seriality sa zameriavame na cvičenia, ktoré rozvíjajú pochopenie princípu postupnosti.
 • Navliekanie korálikov na šnúrku, drôt. Dieťa navlieka koráliky podľa vzoru, ktorý mu ukážeme: prvý červený, druhý modrý, tretí zelený. Postupne zvyšujeme náročnosť.
 • Obmenou je hra s predmetmi. Dieťa si má zapamätať poradie predmetov, obrázkov z pexesa apod., ktoré mu ukážeme. Potom zakryjeme šatkou a dieťa ich vymenuje v poradí, v akom ich videlo. Začíname so 4 predmetmi, postupne zvyšujeme počet na 10.
 • Pletenie vrkoča, korbáča z prútia.
 • Plnenie inštrukcií: dieťaťu dáme niekoľko inštrukcií za sebou, ktoré musí vykonať v uvedenom poradí (zober knihu, polož ju na stôl, urob kotrmelec, tleskni rukami...). Maximálne 7 inštrukcií.
 • Tanečné kroky: precvičte si ich spolu a potom dieťa kroky zopakuje. Zvyšujeme až do 7 krokov.
 • Tlieskanie v rytme, vyťukávanie pomocou paličiek jednoduchý rytmus.
 • Usporiadaj obrázky rozprávky, seriálu z detského časopisu. Prečítajte si príbeh, rozstrihajte a dieťa dáva obrázky do správneho poradia.
 
 1. Intermodalita
Intermodalita je schopnosť vzájomnej spolupráce jednotlivých zmyslov vnímania, Cvičenia intermodality zlepšujú schopnosť striedať rôzne spôsoby vnímania. Napríklad podnet, ktorý vnímame sluchom, previesť do písanej podoby (hlásku, ktorú vnímame sluchom napísať ako písmeno) a naopak to, čo vidíme, spojíme so slovom, ktoré počujeme (písmeno pomenujeme). Problémy v tejto oblasti sa prenášajú do čítania i písania. Vhodnými činnosťami sú: rozprávanie pomocou obrázkov, skladanie obrázkov do deja, podľa predlohy a pod.
 • Kreslenie do piesku. Dieťaťu povieme, aby nakreslilo kruh a ono na základe porozumeniu zadania nakreslí kruh pričom zapája aj jemnú motoriku.
 • Hra s obrázkami (spojenie medzi videným a počutým). Dieťa má pred sebou poukladané obrázky a jeho úlohou je vybrať obrázok, ktorý sme pomenovali.
 • ·Vyfarbovanie obrázkov. Úlohou dieťaťa je určiť farby, pomenovať geometrické tvary a podľa predlohy vyfarbiť obrázky v poradí, v akom sa nachádzajú. (napr. za sebou nakreslíme červený trojuholník, modrý štvorec, žltý kruh a zelený obdĺžnik a za nimi nasledujú tieto geometrické tvary nevyfarbené, v rôznom poradí. Dieťa ich vyfarbuje podľa vzoru.
 • Vytlieskať slová podľa obrázkov: Úlohou dieťaťa je čítať obrázky a vytlieskať ich v poradí.
 • Dĺžka slova. Dieťa vytlieska slovo podľa obrázka a priraďuje slová k symbolom. (● jedna slabika =jedno tlesknutie, ●● dve slabiky =dve tlesknutia, ●●● tri slabiky =tri tlesknutia)
 
MOTORIKA
 
1.      Hrubá motorika:
O hrubej motorike hovoríme v súvislosti s pohybom veľkých svalových skupín. Jej rozvoj podporujeme činnosťami ako sú– chôdza, beh, lezenie, skákanie, pohybové hry, hádzanie, hry s loptou, plávanie, bicyklovanie , lyžovanie. Cvičíme správnu chôdzu, držanie tela a správnosť dýchania.
 
2.      Jemná motorika
Jemná motorika sa týka predovšetkým obratnosti rúk a hovoridiel. Vývoj oboch skupín svalov je veľmi úzko prepojený. Pri logopedickom nácviku je preto vhodné prepájať nácvik správnej výslovnosti s rôznymi manuálnymi činnosťami.
 • Manipulácia s predmetmi – rozoberanie, skladanie, triedenie (detské hry typu mozaiky, lego)
 • Práca s papierom – vytrhávanie, strihanie, lepenie, skladanie
 • Práca s textilom a rôznymi prírodninami (lisovanie listov, obrázky z maku, strukovín, korenín a pod)
 • Modelovanie z plastelíny, moduritu, cesta..
 • Kreslenie prstom do piesku, múky, krupice
 • Zapínanie a rozopínanie gombíkov, zipsu
 • Zaväzovanie šnúrok
 • Navliekanie korálikov, gombíkov
 
3.      Motorika hovoridiel:
Správna výslovnosť je podmienená dobrou pohyblivosťou hovoridiel. Motoriku hovoridiel je možné rozvíjať rôznymi hrovými činnosťami. Najlepšie je cvičiť príležitostne - vtedy, keď má pohyb zmysel (napr. oblizovanie pier, keď sa dieťa zašpiní, čertík, keď sa objaví v rozprávke a pod.). Účinnejšie je krátke cvičenie (2-3) minúty, zamerané na presnosť, niekoľkokrát za deň. Pre kontrolu správnosti pohybu, dieťa môže využiť zrkadielko
 • Hra na grimasy – dieťa nás napodobňuje alebo ich samo vymýšľa
 • Pohyb jazyka dopredu a dozadu: jazyk miery vo z úst (čertík)
 • Pohyb jazyka sprava doľava – z jedného kútika úst do druhého (čertík sa rozhliada)
 • Pohyb jazyka hore (k nosu) a dolu (k brade)
 • Pohyb jazyka po kruhu (oliznúť pery dookola)
 • Napodobniť koníka
 • Špúlenie pier do kruhu – „pusinka“, olizovať prst, napodobniť vláčik
 • Roztiahnuť pery doširoka – pes cerí zuby
 • Pomocou horných zubov sťahovať z dolnej pery jogurt
 •  Kloktanie, nafúknutie pier, rozkmitať pery unikajúcim vzduchom
 • Oblizovať ďasno tesne za dolnými zúbkami sprava doľava a späť. Môžeme po ďasne posúvať lentilku. To isté skúsime za hornými zubami
 • Ťukáme špičkou jazyka tesne za hornými jednotkami
 • Striedame polohu jazyka hore a dole – ťukáme za dolné a potom horné rezáky (jazdíme výťahom, šplháme na strom). Špičku jazyka oprieme za horné rezáky a otvárame a zatvárame ústa
 • Urobíme z jazyka placku a okrajom ho pritisneme ku všetkým dolným zubom. To isté  hore
 • Urobíme z jazyka mištičku
 • Oblizujeme jazykom podnebie smerom zozadu dopredu
 • Pri nesprávnej výslovnosti nejakej hlásky u dieťaťa je nevyhnutné navštevovať logopéda.
 
 
4.      Grafomotorika
 
Grafomotorika označuje pohyby potrebné na písanie. Predškolské dieťa by už malo mať pevne zakotvené správne držanie písacieho nástroja a ďalšie zručnosti. Nesprávne držanie ceruzky, pera vedie k bolestiam ruky pri písaní, kŕčovitému pohybu. Takisto je dôležité správne sedenie. Dieťa sedí na stoličke tak, aby malo lakeť v rovnakej výške ako je doska stola. Nohy by mali byť pokrčené v pravom uhle a opreté o zem alebo podložku, aby sa nekývali vo vzduchu. Ideálna je mierne šikmá doska stola. Vzdialenosť očí od papiera je 30 – 35 cm.
Pri správnom uchopení ceruzky, pera dieťa využíva tri prsty – na prostredníku ceruzka leží, ukazovák a palec ju zhora pridržujú. Prstenník a malíček sú mierne ohnuté smerom k dlani. Ostatné svaly ruky sú uvoľnené. Záprstie a prsty sú v optimálnej polohe, ak sa opierajú o články dvoch posledných prstov tak, aby medzi záprstím a  povrchom písacej plochy zostávala maličká medzera. Keď dieťa správne sedí a kreslí si, ceruzka by mala smerovať niekam za rameno . Ak dochádza k vychýleniu zhruba rovnobežne s hranou stola, je potrebné začať nenápadne cvičiť správnu techniku držania ceruzky. Ideálne je kresliť na zvislú kresliacu plochu (napr. na dvere pripevníme baliaci papier alebo valec papiera, ktorý postupne odvíjame a popísaný odtrhneme) Dieťa kreslí na ploche zhruba vo výške očí a sklon ceruzky k ramenu je vtedy najprirodzenejší.
Na trhu nájdeme množstvo pracovných listov, rozvíjajúcich grafomotoriku dieťaťa. Volíme takú náročnosť, ktorá zodpovedá aktuálnym možnostiam dieťaťa. Cvičenia majú byť hravé, je vhodná ich motivácia pohybom (napr. myška beží do dierky, pes pre kosť,....) Kreslenie sa zároveň spája s recitovaním riekanky, dieťa pohyb rytmizuje. Každý nový tvar skúsime najprv spoločne prstom vo vzduchu, potom ho dieťa obťahuje prstom, ale už v rytme riekanky. Až potom pracujeme s ceruzkou, dieťa tvar obkresľuje a nakoniec ho skúsi samé bez predlohy. Začíname veľkým formátom, ktorý zmenšujeme podľa toho, ako sa dieťaťu darí rytmizovať.
 Základné prvky, ktoré by malo dieťa tak ako sa vyvíja, postupne zvládnuť:
 • Zvislá rovná čiara (zhora nadol), vodorovná čiara (zľava doprava), kruh·Kreslenie bodiek, oblúk – dolný, horný, šikmé čiary vedené pomocou oporných bodov
 • špirála (zapĺňanie kruhu smerom do stredu, potom naopak – navíjame vlnu na klbko, slimákov domček, čiary sa nesmú prekrývať), šikmé čiary všetkými smermi, spájanie bodov od stredu kruhu von, vlnovka (vlny na vode) – dolná, horná, elipsa, kreslenie zubov (cik-cak – píla, jedľa,...)
 • Slučky – horné , dolné, oblúky(arkády) – dolné, horné, girlandy
 
 
REČ
 
1.      Námety na rozvoj porozumenia reči:
·        Dieťa na základe našich inštrukcií vykonáva rôzne činnosti (zober loptu, daj ju do vedra, ...). Podľa pokynov môže dieťa maľovať na papier.
·        Predložíme dieťaťu papier, na ktorom sú rôzne obrázky predmetov. Dieťa plní naše inštrukcie (spoj čiarou obrázky zvierat, vyfarbi dopravné prostriedky, vyber a označ zviera, ktoré šteká, plazí sa a pod., ktorý z predmetov slúži na jedenie, na spanie, ...Preškrtni obrázky z guľatými predmetmi)
 
2.           Expresívna reč (rozprávanie)
Je nevyhnutné podnecovať dieťa k rozprávaniu, odpovedať mu na otázky a využívať podnety ku rozhovoru. Využívame bežné denné situácie, aby sme sa s dieťaťom porozprávali, čo prežilo, čo sa mu páčilo, s čím nebolo spokojné. Vnímame, ktoré slová dieťa používa, či sa rozširuje jeho slovná zásoba, či tvorí vety, súvetia, či hovorí gramaticky správne. Prípadné chyby neopravujeme. Vetu správne zopakujeme, aby ju dieťa vnímalo, ale nestratilo chuť rozprávať vplyvom neustáleho opravovania.
 • Rozprávanie zážitkov. Rozprávanie podľa obrázkov, fotografií.
 • Spievanie piesní, vytlieskavanie riekaniek
 • Dieťaťu predložíme obrázky, ktoré ilustrujú nejaký príbeh, rozprávku. Dieťa podľa nich prerozpráva dej.
 • Rozprávaj, čo je na obrázku. (ryba, dve lampy, päť jabĺk...)
 • Tvorenie zdrobnenín – ako hovoríme malej mačičke, domu.
 • Aké vlastnosti majú predmety na obrázkoch (vysoký dom, pomalý slimák, ....)
 • Hádanky
 • Čo robím – dieťa má komentovať, čo predvádzam
 • Čo by si robil, keby (si bol princ, ...apod.)
 
3.             Výslovnosť
Na správnej výslovnosti sa podieľa niekoľko faktorov, ktoré môžeme ovplyvňovať: správny rečový vzor (dieťa napodobňuje výslovnosť dospelých), motorika hovoridiel (cvičenia uvedené vyššie), kontrola výslovnosti (s dozrievaním sa dieťa učí rozlišovať, či je jeho výslovnosť totožná s výslovnosťou tých ľudí, ktorých napodobňuje), podnecovanie k rozprávaniu, k opakovaným cvičeniam. Je ideálne ak dieťa nastupuje do školy s dobrou výslovnosťou. Nedostatky sa totiž často prejavia v čítaní a písaní, kde dieťa píše tak, ako si diktuje. Je teda potrebné včas zahájiť logopedickú starostlivosť. Vývoj reči pokračuje až do siedmich rokov, kedy sa uzaviera a návyky sa fixujú.
 
 
Podľa uvedenej literatúry spracovala Mgr. Barbora Švecová
 
 
 
Použitá literatúra:
Kutálková, D.: Jak připravit dítě do 1. třídy. Praha, Grada Publishing, 2005
Zelinková, O.: Dyslexie v předškolním věku? Praha, Portál, 2008
Zelinková, O.: Poruchy učení. Praha, Portál 2003
Bednářová,J., Šmardová, V.: Rozvoj grafomotoriky. Jak rozvíjet kreslení a psaní. Brno, Computer Press, 2006
Polgáryová, E.: Ako rozvíjať zrakové vnímanie. In: Dieťa nielen pre rodičov. Bratislava Sollertia, č. 8, roč. XIV, 2008
Polgáryová, E.: Ako rozvíjať sluchové vnímanie. In: Dieťa nielen pre rodičov. Bratislava Sollertia, č. 9, roč. XIV, 2008
Polgáryová, E.:. Ako rozvíjať priestorovú orientáciu. In: Dieťa nielen pre rodičov. Bratislava Sollertia, č. 10, roč. XIV, 2008
Polgáryová, E.: Ako rozvíjať intermodalitu a serialitu. In: Dieťa nielen pre rodičov. Bratislava Sollertia, č. 11, roč. XIV, 2008