Jdi na obsah Jdi na menu
 


Naša ponuka

Katolícka základná škola s materskou školou A. Bernoláka v Martine

Školské stredisko poradenských služieb

Svoje služby ponúkame a poskytujeme:

deťom základnej a materskej školy:

 • starostlivosť o deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu

-    individuálne a skupinové metódy práce pre deti so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami (individuálne sedenia)

 • vypracovanie Individuálnych výchovno- vzdelávacích programov pre integrovaných žiakov (IVVP) a vedenie dokumentácie
 • cielený rozvoj oslabených kognitívnych oblastí u rizikových detí a detí s odloženou povinnou školskou dochádzkou v MŠ
 • prítomnosť asistenta učiteľa v rámci  vyučovacieho procesu
 • vytváranie a nákup kompenzačých pomôcok
 • spolupráca s poradenskými zariadeniami
 • orientačné vyšetrenie (depistáž) žiakov 1. ročníkov (zachytávanie detí s rizikom rozvoja vývinových porúch učenia a pozornosti)

rodičom:

 • konzultácie pri výchovných, vzdelávacích, sociálnych a emočných problémoch detí
 • nasmerovanie rodiča na ďalšiu odbornú pomoc
 • zapožičanie odbornej literatúry

pedagógom:

 • metodická a odborná pomoc

 

Prosíme Vás, aby ste si termín konzultácie s konkrétnou odbornou pracovníčkou dohodli vopred telefonicky

Kontakty:

tel.: 0948 496 120 (aj SMS)                                         

 

img_0870.jpg